การพัฒนาทักษะทางดิจิตอลสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต

การพัฒนาทักษะทางดิจิตอลสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต

การพัฒนาทักษะทางดิจิตอลมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคมดิจิตอล ทักษะดังกล่าวรวมถึงความสามารถทั่วไป เช่น การค้นหาทางออนไลน์, การสื่อสารทางอีเมล หรือการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ตลอดจนความสามารถในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานและความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงินดิจิตอล

งานในอนาคตหลายสิบล้านตำแหน่งในระบบเศรษฐกิจออนไลน์จะต้องใช้ทักษะทางดิจิตอลขั้นสูงกว่ามาก เนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการจ้างงาน จึงอาจมี “ช่องว่างทางความสามารถ” เกิดขึ้นระหว่างคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับผู้ที่ขาดทักษะ 

ช่องว่างในคุณสมบัติจะเพิ่มมากขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้าน โอกาสในการฝึกอบรมที่จำกัด ความคิดที่ล้าสมัย และสถานะทางการเงินที่ไม่เท่าเทียมกัน

การแบ่งแยกทางดิจิตอลยังเป็นการแบ่งแยกทักษะ ช่องว่างของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้ด้วยการศึกษาและทักษะ อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการรับอินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาคือการขาดความสามารถและทักษะของผู้คนในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณภาพประกอบจาก กรุงเทพธุรกิจ

คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ยังคงขาดทักษะทางดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับงานเพียงพอที่จะเติมเต็มตำแหน่งงานว่าง จากรายงานล่าสุดของ ITU เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทางดิจิตอลขั้นพื้นฐานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

เพื่อสร้างสังคมดิจิตอลที่ครอบคลุมมากขึ้น สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เรียกร้องให้รัฐบาล, ภาคเอกชน, สถาบันการศึกษา รีบดำเนินการเพื่อให้ประชาชนและพนักงานมีทักษะและความสามารถด้านดิจิตอลที่จำเป็นสำหรับตลาดงานและการใช้ชีวิต

โอกาสในการพัฒนาทักษะทางดิจิตอล

ทักษะทางดิจิตอลเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านและเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของแต่ละประเทศ การปลูกฝังทักษะที่จำเป็นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางดิจิตอลระดับชาติ

การเสริมสร้างทักษะทางดิจิตอลจะทำให้ช่องว่างทางดิจิตอลทั่วโลกแคบลง สาเหตุหลักที่ผู้คนไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาคือการขาดความสามารถและทักษะ ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีหรือเพื่อรับประโยชน์จากข้อมูลและบริการที่มีอยู่ทางออนไลน์ การเพิ่มขีดความสามารถดิจิตอลของพลเมืองจะช่วยส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต

โดยทั่วไปแล้วผู้หางานที่มีทักษะทางดิจิตอลจะประสบความสำเร็จในการหางาน ตัวอย่างเช่น ในยุโรป 9 ใน 10 งานในอนาคตจะต้องมีทักษะทางดิจิตอล ในอนุภูมิภาคซาฮาราแอฟริกา งาน

ขอบคุณภาพประกอบจาก TECH HUB

มากกว่า 200 ล้านตำแหน่งจะต้องใช้ทักษะทางดิจิตอลภายในปี 2030 ทำให้เกิดความต้องการโอกาสในการฝึกอบรมจำนวนมาก จากการศึกษาในปี 2019 โดย International Finance Corporation (IFC)

ความต้องการแรงงานที่มีทักษะทางดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ในขณะที่ระบบอัตโนมัติและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจอาจทำให้งานปัจจุบันจำนวนมากสิ้นสุดลง งานใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นงานด้านเทคโนโลยีดิจิตอล งานอื่นๆ อีกมากมายจะต้องใช้ทักษะดิจิตอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดิจิตอลกระตุ้นการสร้างงานที่จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านดิจิตอลขั้นสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกำลังสร้างโอกาสการลงทุนมหาศาลในการฝึกอบรมและทักษะ, ภาคการศึกษา, การฝึกอบรม, และการเรียนรู้ต้องมีการขยายเพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้

ความท้าทายในการพัฒนาทักษะทางดิจิตอล

ทักษะทางดิจิตอลขั้นสูงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการจ้างงาน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองด้าน ICT นั้นมีความรุนแรงขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ เช่น การขาดอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้

ช่องว่างด้านทักษะทางดิจิตอลยังคงมีอยู่ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยมีระดับค่าจ้างและงานที่แตกต่างกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพื้นฐาน ระดับกลาง หรือขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดิจิตอลสามารถสร้างงานใหม่ได้ประมาณ 60 ล้านตำแหน่งทั่วโลกในช่วงห้าปีข้างหน้า

ประมาณ 37% ของประชากรโลกยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2021 ในประเทศกำลังพัฒนา ประชากรราว 43% ยังคงออฟไลน์ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 73% ในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 42 ประเทศทั่วโลก 

เด็กและเยาวชน 2.2 พันล้านคนไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีเพียง 22% ของครัวเรือนเท่านั้นที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้าน เทียบกับ 86% ของครัวเรือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว

อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งในการรับอินเทอร์เน็ตคือการขาดความสามารถและทักษะของผู้คนในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะมีทักษะและการศึกษาน้อยกว่า 

ข่าวเทคโนโลยี ข่าวเทคโนโลยีทั่วโลก ข่าว IT